Przejdź do treści

Oświetlenie wnętrz

Polecamy no­wo­czes­ne oś­wie­tle­nie ener­go­osz­czę­dne w te­ch­no­lo­gii LED (taśma ela­stycz­na, żarówki, klipsy do półek szklanych). LEDowa taś­ma elastyczna to ide­al­ne rozwiązanie do rów­no­mier­ne­go pod­świe­tle­nia du­żych po­­wierz­­chni przy stosunkowo ma­łym po­bo­rze mo­­cy, np. sufity, wnęki, bla­ty ro­bo­cze. Taśmę można wyginać pod bardzo dużym ką­tem co daje do­dat­ko­we możliwości za­sto­so­wań. Do taśm LED oferujemy profile aluminiowe, zasilacze, stero­wniki, piloty, montaż i serwis.

Oświetlenie LEDowe mimo wyższych kosztów po­cząt­ko­wych za­ku­pu, bar­dzo szyb­ko nam się zwraca, po przez, niższe opłaty za energię elek­try­czną oraz niż­sze kosz­ty ser­wi­so­we – średni czas świe­cenia wynosi ponad 50 000 godzin (natomiast czas świe­ce­nia żarówek nie prze­kra­cza 2 000 godzin).

Oświetlając po­miesz­cze­nie na­da­je­my mu swoisty cha­rak­ter. Wys­trój wnętrza, na­wet naj­­bar­­dziej efek­tow­ny, ale źle oś­wiet­lo­ny, nie bę­dzie wi­do­czny.

Każde wnętrze w za­leż­noś­ci od spełnianej funkcji wymaga innego rodzaju oświetlenia. Są pomieszczenia, do których po­trze­bne jest tylko oś­wie­tle­nie ogól­ne. Są takie, które wy­ma­ga­ją dodatkowego oświetlenia miejscowego. I są w końcu ta­kie, w których światło pełni głównie funkcję de­ko­ra­cyj­ną. W bardzo jasnym po­miesz­cze­niu, nie da się zrobić efektownego oświetlenia de­ko­ra­cyj­ne­go. Można je zrobić tylko tam, gdzie mamy do czynienia z pomieszczeniem o niskim poziomie oświetlenia lub oświetlenie można przy­ciem­nić lub wyłączyć (ewentualnie spełnia swoje zadanie w porze wieczorowej i nocnej).